Изготвяне на митническа документация за всички режими.

 • Митнически режим ВНОС (Импорт)
 • Митнически режим ТРАНЗИТ
 • Митническо складиране
 • Активно усъвършенстване
 • Обработка под митнически контрол
 • Временен внос
 • Пасивно усъвършенстване
 • Митнически режим ИЗНОС (Експорт)
 • Временен износ
 • Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)
 • Обобщена декларация за напускане (ОДН)
 • Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
 • Унищожаване на стоки
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата

Също изготвя коректно и точно документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби Invoice, Proforma Invoice, Packing List.

Обезпечение на стоки и товари при транзитиране.

Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури.

Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразени с ТАРИК условията при внос и износ извън Европейската общност от и за трети страни.

При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. Ако нямате EORI номер е необходимо да направите EORI регистрация в съответното ТМУ(Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица или да ни упълномощите да извършим това вместо Вас.

Митническа агенция МиелСпед извършва превод и легализация.

Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт. Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености. Осигуряваме и временно митническо складиране на входящи и изходящи групажни пратки, за да улесним обработката на Вашите товари.

Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент. Предлагаме Ви транспортни услуги, които създават оптимални условия за развитие на Вашия бизнес. Гарантираме ви комплекси решения за всички транспортни и складови манипулации на стоката. Осъществяваме свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия. Консултираме Ви професионално за най-ефикасния начин за транспортиране според видя на товара.

 • Транзитиране на стоки под митнически контрол във вътрешността на страна.
 • Разработване на транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти.
 • Международно спедиция.
 • Възможност за дългосрочно фиксирано поемане на заявките Ви.
 • Добро транзитно време за доставка на стоките Ви.
 • Фиксиране на цени в дългосрочен план за желан от вас период.
 • Сигурност и качество на обслужване.
 • Професионална информация относно вида на товара и най-ефикасния начин за транспортирането му.
 • Избор на оптимално трасе и вид на автомобила.

МИЕЛ СПЕД има разрешение от Агенция “Митници” за управление на съоръжения за складиране (обществен митнически склад тип I).

Режимът митническо складиране разрешава поставянето на чуждестранни стоки под режим в митнически склад – одобрено от митническите органи място, което е под митнически контрол, където могат да се складират стоки при определени условия.
За поставяне на стоките под режим митническо складиране се изисква представяне на обезпечение на митническото задължение, което може да възникне за стоките, както и на другите държавни вземания, когато това е определено в съответния специален закон.

Престоят на стоките под режим митническо складиране е неограничен.

Времено складиране:

МИЕЛ СПЕД има разрешение от Агенция “Митници” за управление на съоръжения за временно складиране, в които за определения от Закона за митниците срок могат се поставят под митнически надзор разни стоки. Дължимите митни сборове на стоките в съоръженията за временно складиране са обезпечени с банкова гаранция.

Съоръженията за временно складиране са места, предварително одобрени от митническите органи за временно складиране на стоки. Предназначени са за съхраняване (престой) на стоки, за които е подадена Декларация за Временно Складиране (ДВС) и не са получили митническо направление. За складираните стоки трябва да бъдат извършени съответните формалности за получаване на митническо направление в срок до 90 дни от датата на подаване на ДВС за товари, превозвани с транспорт, различен от морския.

Съпътстващи складови услуги:

МиелСпед предлага следната обработка на пратки/товари:
разтоварване, товарене и претоварване на стоки/товари;
опаковане, преопаковане, етикетиране, сортиране, стречоване, чемберосване и палетизиране на стоки;
складова логистика;
обслужване на групажни пратки внос/износ

Операции

– обслужване на групажни пратки за внос/износ;
– преопаковане и етикиране на стоки;
– логистика

Митническа агенция МиелСпед извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация.

Изготвяне и съдействие за заверка на документи за произход на стоката пред компетентните ведомства: Сертификат за Произход(Certificate of Origin), Сертификат за Произход Форма А (Certificate of Origin Form A).

Митническа агенция МиелСпед изготвя всички видове транспортни документи TIR Carnet, CMR, CIM и др.

Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП.

Митническа агенция МиелСпед предлага широка гама от услуги, свързани със задълженията на интрастат операторите:

 • консултации относно митническия статут на стоки, доставяни от страни-членки на ЕС;
 • анализ на документи, придружаващи пратките;
 • определяне на стойността на стоките и кодовете им, съгласно TARIC;
 • следене обема на вътрешнообщностните за Клиента доставки, /изразен в левове/ и установяване възникване на задължение по чл.14,ал.1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
 • водене на електронни дневници и изготвяне на електронни декларации;
 • подаване на Интрастат декларации като трета декларираща страна;
 • подаване и подписване на изявления по електронен път от името на Клиент, както и получаване на електронни изявления от органите на НАП до нашия Клиент;
 • интрастат обработка на специфични стоки и движения;
 • абонаментно обслужване по договор, включващо всички описани по-горе услуги

Изготвяне на митническа документация за всички режими.

 • Митнически режим ВНОС (Импорт)
 • Митнически режим ТРАНЗИТ
 • Митническо складиране
 • Активно усъвършенстване
 • Обработка под митнически контрол
 • Временен внос
 • Пасивно усъвършенстване
 • Митнически режим ИЗНОС (Експорт)
 • Временен износ
 • Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)
 • Обобщена декларация за напускане (ОДН)
 • Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
 • Унищожаване на стоки
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата

Също изготвя коректно и точно документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби Invoice, Proforma Invoice, Packing List.

Обезпечение на стоки и товари при транзитиране.

Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури.

Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразени с ТАРИК условията при внос и износ извън Европейската общност от и за трети страни.

При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. Ако нямате EORI номер е необходимо да направите EORI регистрация в съответното ТМУ(Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица или да ни упълномощите да извършим това вместо Вас.

Митническа агенция МиелСпед извършва превод и легализация.

Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт. Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености. Осигуряваме и временно митническо складиране на входящи и изходящи групажни пратки, за да улесним обработката на Вашите товари.

Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент. Предлагаме Ви транспортни услуги, които създават оптимални условия за развитие на Вашия бизнес. Гарантираме ви комплекси решения за всички транспортни и складови манипулации на стоката. Осъществяваме свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия. Консултираме Ви професионално за най-ефикасния начин за транспортиране според видя на товара.

 • Транзитиране на стоки под митнически контрол във вътрешността на страна.
 • Разработване на транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти.
 • Международно спедиция.
 • Възможност за дългосрочно фиксирано поемане на заявките Ви.
 • Добро транзитно време за доставка на стоките Ви.
 • Фиксиране на цени в дългосрочен план за желан от вас период.
 • Сигурност и качество на обслужване.
 • Професионална информация относно вида на товара и най-ефикасния начин за транспортирането му.
 • Избор на оптимално трасе и вид на автомобила.

МИЕЛ СПЕД има разрешение от Агенция “Митници” за управление на съоръжения за складиране (обществен митнически склад тип I).

Режимът митническо складиране разрешава поставянето на чуждестранни стоки под режим в митнически склад – одобрено от митническите органи място, което е под митнически контрол, където могат да се складират стоки при определени условия.
За поставяне на стоките под режим митническо складиране се изисква представяне на обезпечение на митническото задължение, което може да възникне за стоките, както и на другите държавни вземания, когато това е определено в съответния специален закон.

Престоят на стоките под режим митническо складиране е неограничен.

Времено складиране:

МИЕЛ СПЕД има разрешение от Агенция “Митници” за управление на съоръжения за временно складиране, в които за определения от Закона за митниците срок могат се поставят под митнически надзор разни стоки. Дължимите митни сборове на стоките в съоръженията за временно складиране са обезпечени с банкова гаранция.

Съоръженията за временно складиране са места, предварително одобрени от митническите органи за временно складиране на стоки. Предназначени са за съхраняване (престой) на стоки, за които е подадена Декларация за Временно Складиране (ДВС) и не са получили митническо направление. За складираните стоки трябва да бъдат извършени съответните формалности за получаване на митническо направление в срок до 90 дни от датата на подаване на ДВС за товари, превозвани с транспорт, различен от морския.

Съпътстващи складови услуги:

МиелСпед предлага следната обработка на пратки/товари:
разтоварване, товарене и претоварване на стоки/товари;
опаковане, преопаковане, етикетиране, сортиране, стречоване, чемберосване и палетизиране на стоки;
складова логистика;
обслужване на групажни пратки внос/износ

Операции

– обслужване на групажни пратки за внос/износ;
– преопаковане и етикиране на стоки;
– логистика

Митническа агенция МиелСпед извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация.

Изготвяне и съдействие за заверка на документи за произход на стоката пред компетентните ведомства: Сертификат за Произход(Certificate of Origin), Сертификат за Произход Форма А (Certificate of Origin Form A).

Митническа агенция МиелСпед изготвя всички видове транспортни документи TIR Carnet, CMR, CIM и др.

Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП.

Митническа агенция МиелСпед предлага широка гама от услуги, свързани със задълженията на интрастат операторите:

 • консултации относно митническия статут на стоки, доставяни от страни-членки на ЕС;
 • анализ на документи, придружаващи пратките;
 • определяне на стойността на стоките и кодовете им, съгласно TARIC;
 • следене обема на вътрешнообщностните за Клиента доставки, /изразен в левове/ и установяване възникване на задължение по чл.14,ал.1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
 • водене на електронни дневници и изготвяне на електронни декларации;
 • подаване на Интрастат декларации като трета декларираща страна;
 • подаване и подписване на изявления по електронен път от името на Клиент, както и получаване на електронни изявления от органите на НАП до нашия Клиент;
 • интрастат обработка на специфични стоки и движения;
 • абонаментно обслужване по договор, включващо всички описани по-горе услуги

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, моля пишете ни във формата по-долу или се обадете на нашите телефони.

* Съгласен съм да получа на имейла или на телефонния си номер отговор на запитването ми.

* Прочетох и се съгласявам с Политиката за поверителност.