Павел Геренски участва в 103-тото заседание на Групата по митническа политика

Директорът на Агенция “Митници” Павел Геренски участва в 103-тото заседание на Групата по митническа политика към ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), което се проведе на 14 декември 2022 г. в Брюксел. По време на заседанието продължиха дискусиите относно предстоящата митническа реформа. Акцент беше поставен върху митническите процеси, включително електронната търговия и опростяванията на процедурите, които продължават тенденцията за осигуряване на бързи вериги на доставки и подпомагане на легалния бизнес чрез уеднаквени и ясни процедури и контрол, основан на анализ на риска.
Генералните директори на митниците на държавите членки и ЕК също така обсъдиха и отношенията между ЕС и Обединеното кралство в митническата област, както и процеса на изграждане на националните компоненти на информационните системи на държавите членки съгласно Митническия кодекс на Съюза. По време на срещата беше обсъдено актуалното състояние на новата система ICS2 и прилагането й при пощенските пратки.
 Групата по митническа политика към ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) заседава два пъти годишно, като в нейните рамки участниците – ръководители на митнически администрации от държавите членки от една страна, и Европейската комисия от друга, обсъждат стратегически въпроси за развитието на митническия съюз.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.